دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدمحمدنیما   شجاعی

پست الکترونیکی : nimashojaee@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مکانیک و هوا و فضا

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی هوا-فضا

تاریخ استخدام : 1371/07/10

سیدمحمدنیما شجاعی

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

^